โคตรชุม Kanjana : อดิศักดิ์. 2019. “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดและตกแต่งสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 5 (2):67-76. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/204222.