ตันติดลธเนศ นันทิยา. 2020. “ต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 6 (1):83-98. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/240389.