วงค์ทา พิมาย. 2020. “การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงาม”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 6 (1):70-82. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/240646.