-, -. 2020. “ส่วนหน้า”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 6 (1):1-6. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/241270.