อินธิชิต กนิษฐา, พิมพรัตน์ อาทิตยา, และ ห่วงทิม ณิชนันทน์. 2021. “การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการปลูกพืชทางการเกษตร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 7 (1):7-17. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/241839.