ชมภูคำ ทิพวิมล. 2020. “ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายสำหรับข้อมูลโรคติดเชื้อในเด็ก”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 6 (2):72-81. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242159.