คล่องดี สุทธิพงษ์. 2021. “ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใบรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 7 (1):18-28. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242207.