เหล็กดี อภิชาติ. 2020. “ส่วนท้าย 6(2) 2563”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 6 (2):105-8. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242867.