เหล็กดี อภิชาติ. 2021. “ส่วนหน้า 7(1) 2564”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 7 (1):1-6. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/244436.