ดงสงคราม กาญจนา. 2022. “การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในโรงเรือนจำลอง กรณีศึกษา ลูกไก่ชนสายพันธุ์พม่า”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8 (1):103-16. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246714.