อับดุลลาฏีฟ นูรุลฮุสนา. 2022. “การเพิ่มศักยภาพการผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมของวิสาหกิจชุมชนมัรกัสในจังหวัดยะลาเพื่อเจาะตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมร้านค้าผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิม”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8 (1):31-43. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246841.