มัฆวาฬ ธนภัทร, ดวงสุภา สุทธิพงษ์, และ พานทอง รัตนาวดี. 2022. “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกกล้วยด่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8 (2):56-66. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246980.