เหล็กดี อภิชาติ. 2022. “ส่วนหน้า 8(1) 2565”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8 (1):1-6. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247031.