ร่มวาปี ทัศวรรณ, และ ศูนย์กลาง ทัศนวรรณ. 2022. “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับคำนวณประเมินความสูงและเพศ จากขนาดรองเท้า รอยพิมพ์ฝ่าเท้าและระยะก้าวเดิน”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8 (2):41-55. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247250.