ไตรยะวงศ์ รัชนี, บำรุงชาติ ไกรลาศ, และ เผยกลาง ดวงรัตน์. 2022. “แอปพลิเคชันคำนวณยาความเสี่ยงสูงสำหรับพยาบาลวิสัญญี”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8 (2):115-29. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247784.