“ส่วนท้าย 8(2) 2565”. 2022. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 8 (2):130-34. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247998.