พิชัย สุไพลิน, พิมพ์เบ้าธรรม ทอแสง, ศิริวัลลภ ดุลชาติ, และ ท่าน้ำ สุวนิดา. 2023. “ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: Durable ArticlesManagement System ForFaculty of Science and Technology at Loei Rajabhat University”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 9 (2):31-43. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/248759.