จันทร์ปุ่ม พิเชนทร์, อารีราษฎร์ ธรัช, และ อารีราษฎร์ วรปภา. 2023. “ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : The Results of the Development of a Computer Vocabulary Management System to Promote Learning of the Hearing Impaired Learners”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 9 (2):20-30. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249233.