สันติสิริกุล บศกร, อารีราษฎร์ ธรัช, และ อารีราษฎร์ วรปภา. 2023. “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: Application of Digital Technology to Publicize Educational Programs by Exploratory Factor Analysis”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 9 (1):60-75. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249344.