คิดใจเดียว สุนิษา, เรืองอ่อน สมพร, แก้วชะฎา โสภี, เรืองอ่อน แสงจันทร์, ฉับพลัน ปฐมพงษ์, และ สงศรีอินทร์ กฤตภาส. 2023. “ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช: The Development of a Cultural Heritage Database to Promote Tourism in The Old Town Area of Nakhon Si Thammarat”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 9 (2):72-86. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/250206.