คำสมบัติ กาญจนา, นารีจันทร์ นิตยา, ศรีลาพัฒน์ เอกรินทร์, และ ขัยเกียรติธรรม อนุวัต. 2023. “การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 9 (2):44-57. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/250473.