ถีอาสนา ปิยศักดิ์. 2023. “ส่วนท้าย9(2)2023”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" 9 (2):164-69. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/252206.