[1]
บุญมาธรรม ส., หนาแน่น ร., และ นรินทร์ ส., “ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา”, JAIT, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 47–54, ต.ค. 2018.