[1]
สีลาขวา ย., หมูสี ฐ., และ สังสุทธิ น., “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม”, JAIT, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 69–74, ต.ค. 2018.