[1]
ภักดีกำจร ว. และ ศิลปนิลมาลย์ อ., “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, JAIT, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 22–28, ต.ค. 2018.