[1]
สุตโท เ. และ สหพงษ์ ธ., “การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา”, JAIT, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 9–17, ต.ค. 2018.