[1]
อนันต์ ท. และ กุลวงศ์ ศ., “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่”, JAIT, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 49–59, ต.ค. 2018.