[1]
เรือนทองดี ธ. และ อุ่มไกร จ., “การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)”, JAIT, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 27–35, ต.ค. 2018.