[1]
อุเหล่า เ., ศิริโนนรัง ป., และ บ่อจักรพันธ์ ส., “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”, JAIT, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 73–80, ต.ค. 2018.