[1]
พันลม เ., หินเธาว์ ก., และ เหล็กดี อ., “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ”, JAIT, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 14–20, ต.ค. 2018.