[1]
ศรีสุพล ธ., ตงฉิน ป., และ เจริญผล ก., “การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”, JAIT, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 50–56, ต.ค. 2018.