[1]
บังคม ส., วรรณขาม ห., และ พานิชกุล พ., “ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”, JAIT, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 48–55, ต.ค. 2018.