[1]
ผาใต้ เ., จันทร์ปุ่ม พ., และ วัฒนะสุระ อ., “สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้”, JAIT, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 23–28, พ.ย. 2018.