[1]
สุมังเกษตร อ. และ มะสุใส ณ., “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”, JAIT, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 23–32, มิ.ย. 2019.