[1]
นวนแก้ว ว., ขันคำ น., กันจู ส., เพ็งชะตา ร., และ นวนแก้ว ป., “การศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์: สิทธิชัย บุษหมั่น, ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู”, JAIT, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 104–112, มิ.ย. 2019.