[1]
อรรจนานนท์ ส., ปักกะสีนัง เ., และ วีระพันธ์ ด., “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา”, JAIT, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 74–82, เม.ย. 2019.