[1]
ตันติดลธเนศ น., “ต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี”, JAIT, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 83–98, มิ.ย. 2020.