[1]
S. Meesathit, “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ‘ผ้าย้อมครามสกลนคร’”, JAIT, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 31–39, ธ.ค. 2020.