[1]
.-. -, “ส่วนหน้า”, JAIT, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–6, มิ.ย. 2020.