[1]
อินธิชิต ก., พิมพรัตน์ อ. ., และ ห่วงทิม ณ. . . ., “การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการปลูกพืชทางการเกษตร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JAIT, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 7–17, มิ.ย. 2021.