[1]
ชมภูคำ ท., “ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายสำหรับข้อมูลโรคติดเชื้อในเด็ก”, JAIT, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 72–81, ธ.ค. 2020.