[1]
เหล็กดี อ., “ส่วนหน้า 7(1) 2564”, JAIT, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–6, มิ.ย. 2021.