[1]
areerat chuphan และ ชูบัว เ., “การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 19–30, มิ.ย. 2022.