[1]
Roshom ๋. และ รสหอม จ., “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 66–77, มิ.ย. 2022.