[1]
K. Seenaha, “การประยุกต์เทคโนโลยีแดชบอร์ด เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานตำบลห้วยเตย จังหวัดมหาสารคาม”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 78–89, มิ.ย. 2022.