[1]
ดงสงคราม ก., “การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในโรงเรือนจำลอง กรณีศึกษา ลูกไก่ชนสายพันธุ์พม่า”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 103–116, มิ.ย. 2022.