[1]
มัฆวาฬ ธ., ดวงสุภา ส., และ พานทอง ร., “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกกล้วยด่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 56–66, ธ.ค. 2022.