[1]
เหล็กดี อ., “ส่วนหน้า 8(1) 2565”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–6, มิ.ย. 2022.