[1]
“ส่วนหน้า 8(2) 2565”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 1–6, ธ.ค. 2022.