[1]
“ส่วนท้าย 8(2) 2565”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 130–134, ธ.ค. 2022.